EMILIO PINERO V. SUNDEK, LLC D/B/A SUN DEK BEACH HOUSE