MARTA HANYZKIEWICZ V. SOFT PRETZEL FRANCHISE SYSTEMS, INC.