MENACHEM GREEN V. FIRST NATIONAL OF NEBRASKA, INC.