PERLA MAGENO V. NGUYEN’S KITCHEEN FRANCHISING, LLC