BRITTNEY MEJICO V. NEW CENTURY ALHAMBRA AUTOMOBILE, INC.